Ενεργειακή Πύλου-Μεθώνης Α.Ε. – Θέση Αγ. Νικόλαος – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2016 / ΩΡΑ: 09:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 07 – 09 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 108786/19-08-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Φάκελος ανανέωσης της υπ’ αριθμ.3046/28-9-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 763/3-3-2008 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11-4-2008) όμοια απόφαση, για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,8 MW (8×850 KW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ – ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε.» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση: «Άγιος Νικόλαος», των Δ.Ε. Πύλου και Μεθώνης, του Δήμου Πύλου – Νέστορος , Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου .
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται : 3046/28-09-2006
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε.
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: κ. Κολλάς Σταύρος (τηλ.2710221020)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΦΩΝΗ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης