Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση και την έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των τριών (3) ανελκυστήρων του κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/09/2016 / ΩΡΑ: 10:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ετήσια συντήρηση και την έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των τριών (3) ανελκυστήρων του κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131, μέχρι την 28-09-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας, δε θα γίνονται δεκτές.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την 28-09-2016 στα γραφεία της Π.Ε. Μεσσηνίας (Ψαρών 15 – Διοικητήριο, 4ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων).

Ακολουθεί εδώ το αρχείο της πρόσκλησης.