Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/10/2016 / ΩΡΑ: 15:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’ αριθμόν 3237/06.10.2016 αίτηση, η Κάτσου Ελένη ζητά να τροποποιηθεί η υπ’αριθμ. Φ32.19/2428/21.09.16 άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου
Η τροποποίηση αφορα την προσθήκη αποθήκης φιαλών υγαερίου, δυναμικότητας 5500 κιλών με την υπ’αριθμ 3236/06.1016 θεωρημένη υπεύθυνη έναρξης λειτουργίας.

Δ/νση Δραστηριότητας: Γουλιμίδες 17, 24100 Καλαμάτα

Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Υπηρεσίας μας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ.πρωτ.Δ2/16570/7-9-2005 κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005).