Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/10/2016 / ΩΡΑ: 13:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’ αριθμόν Φ32.19/2428/21.09.16 (ΑΔΑ:66ΛΘ7Λ1-Τ9Θ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους για τέσσερα (4) έτη στην Κάτσου Ελένη με τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού αδειών (ΦΕΚ 1306Β/2005):
Δ/νση Δραστηριότητας: Γουλιμίδες 17, 24100 Καλαμάτα

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημέρα της παρούσας ανάρτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Υ.Α. Αριθ. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ Β 1306/16-9-2005) : Κανονισμός Αδειών