ΑΣΠΗΕ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΑΕ κ.λ.π. – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2016 / ΩΡΑ: 08:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100

Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης

Π. Χαραλαμπόπουλος

Τηλέφωνο: 2713 – 601138 – 142

Fax: 2713 – 601143

e-mail: stratigis@arcadia.gr

charalampopoulos@arcadia.gr

 

Τρίπολη,   07 – 10 – 2016

Αριθ. Πρωτ.:   258901/58177

ΠΡΟΣ:

1.      Εφημερίδα: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ

Πλ. Αγίου Βασιλείου, 22100 – Τρίπολη

2.      Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

22001 – Άστρος

ΚΟΙΝ.:

1)      Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.

Πλ. Κολοκοτρώνη 20, 22100 Τρίπολη

2)      ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. & ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΕ

Τύχης 2, τ.κ. 152 33 Χαλάνδρι
( Υποψιν:  κ. Ανδρέα Βλαμάκη  τηλ. 210 6816803

e-mail: enteka@enteka.gr & avlamakis@enteka.gr )

3)      Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

ΠΕ Αρκαδίας

28η Οκτωβρίου 29, 22100 – Τρίπολη

(με συνημμένο το φάκελο της ΜΠΕ)

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1)    Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

2)    Το με αριθ. πρωτ. 59287/1618/22-8-2016 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ./ Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Δ/κσης Π.ΔΕ.&Ι.

 

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά: «φάκελο ανανέωσης της υπ΄ αριθμ. 2593/σχετ.1630/10-7-2006 απόφασης Γ.Γ.Π.Π. για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 731/3-3-2008, 4311/20-10-2008 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11-11-2008), 1092/2-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 7-5-2009), 4226/30-9-2010, 1624/7-6-2011 & 16196/81/22-10-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 13-3-2013) και 86322/2256/20-10-2015 αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία (α) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5,4 MW (3 X 1.800 MW) με τα συνοδά έργα υποδομής (υποσταθμός, έργα οδοποιίας και γραμμή μεταφοράς) της εταιρείας με τη επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.» και (β) Φωτοβολταϊκού  Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,91 MW με τα συνοδά έργα υποδομής»  της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β  ΑΕ» και βρίσκεται στη θέση «Δραγούνι (Μπαστούνα) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας», της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.

Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

O ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας, ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. & ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΕ στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.

Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Συνημμένα:

Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

 

 

Εσωτερική Διανομή:

  1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
  2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Δικτύων & Χωροταξίας
  3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με email)