Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Πάτρα – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/10/2016 / ΩΡΑ: 09:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη,   05  – 10 – 2016

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας-Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής-Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής-Τμήμα Γ΄, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 43739/13-9-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.

  • Είδος Φακέλου:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 104892/16-6-2006 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Οδικός άξονας Κόρινθος-Πάτρα, αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού σε αυτοκινητόδρομο» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση 3 λατομείων αδρανών υλικών για τις ανάγκες κατασκευής στους Νομούς Κορινθίας και Αχαΐας που  ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 5ης Ομάδας, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’).

  • Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 104892/16-6-2006
  • Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
  • Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:

από  05 – 10 – 2016 έως   07 – 12 – 2016

  • Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:

από  05 – 10 – 2016 έως   23 – 11 – 2016

  • Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας-Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής-Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής-Τμήμα Γ΄.
  • Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

 

       α)  Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου

       β)  Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

  • Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
  • Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr
  Ο Περιφερειάρχης

 

 

Πέτρος Τατούλης