ΔΕΗ – Μικρό Υδροηλεκτρικό – ΛΑΔΩΝΑΣ – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/10/2016 / ΩΡΑ: 08:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 21 – 10 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκ. Δ/κσης Π.ΔΕ.&Ι., το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 159493/4-10-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
«Φάκελος τροποποίησης της υπ΄αρ. 35070/1133/12-5-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο «Λάδωνας», ισχύος 10 MW της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που ανήκει στην Κατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 8, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στην θέση πλησίον των γεφυρών Σπάθαρη και Τουμπίτσι της Δ.Ε Τροπαίων του Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 35070/1133/12-5-2014
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: Σταύρος Κολλάς (τηλ.2710 221020)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ (τηλ.2713610120 )

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης