ΔΕΗ – Μικρό Υδροηλεκτρικό – ΛΑΔΩΝΑΣ – Διαβίβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/10/2016 / ΩΡΑ: 08:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Π. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138 – 142
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr

Τρίπολη, 21 – 10 – 2016
Αριθ. Πρωτ.: 272769/61208
ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
Πλ. Αγ. Βασιλείου 37, 22100 Τρίπολη (τηλ. 2710231516)
2. Δήμος Γορτυνίας
220 07 – Δημητσάνα

ΚΟΙΝ.:
1. Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι
Πλ. Κολοκοτρώνη 20, ΕΝΤΑΥΘΑ
2. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 115 26 – Αθήνα
(Υπόψιν κας Τσικνάκου Παναγιώτας, τηλ. 210 6968300
email: GTsiknakou@terna-energy.com)
3. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
Π.Ε. Αρκαδίας
ΕΝΤΑΥΘΑ (Με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2) Το με αριθ. πρωτ. 159493/4-10-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Δ/κσης Π.ΔΕ.&Ι.

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά «Φάκελο τροποποίησης της υπ΄αρ. 35070/1133/12-5-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο «Λάδωνας», ισχύος 10 MW της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στην θέση πλησίον των γεφυρών Σπάθαρη και Τουμπίτσι της Δ.Ε Τροπαίων του Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
O ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)