«Κατεπείγουσα Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»-Σας προσκαλούμε στη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/10/2016 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2016 / ΩΡΑ: 13:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ