Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2016 / ΩΡΑ: 12:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την υπ’ αριθμόν Φ32.19/3237/08.11.16 (ΑΔΑ:ΩΔ8Ε7Λ1-Ρ0Α) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Τροποποιήθηκε η υπ’αριθμ. Φ32.19/2428/21.09.16 άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου της Κάτσου Ελένης, με έδρα τη δ/νση Γουλιμίδες 17 Καλαμάτα, λόγω προσθήκης αποθηκευτικού χώρου, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού αδειών (ΦΕΚ 1306Β/2005):

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από της κοινοποιήσεώς της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010)