Δελτίο Τύπου για προσβολή εσπεριδοειδών από τον τετράνυχο Eutetranychus orientalis