ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2016 / ΩΡΑ: 13:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με την υπ’αριθμ. Φ24/10/2962/23-11-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας), χορηγήθηκε άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα στην οδό Λαγοπάτη 23 στην Τρίπολη (ΑΔΑ : ΩΦ2Ξ7Λ1-0ΗΖ).

Η παραπάνω άδεια χορηγήθηκε στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.3054/2002 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές της Υ.Α. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306Β) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικών όρων του άρθρου 21 και των γενικών όρων του άρθρου 18 αυτής .

Με την παρούσα δημοσιοποίηση θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος, εφόσον δικαιολογεί έννομο συμφέρον, έχει τη δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής κατά της παραπάνω απόφασης, η οποία ασκείται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης.