ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. 099726150 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και έδρα στην οδό Λαγοπάτη 23 στην Τρίπολη, με αίτησή της προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία κατατέθηκε την 03-11-2016, ζητά τη χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
Με την ίδια αίτησή της ενημερώνει την αναφερόμενη υπηρεσία ότι κατέχει στο όνομά της άδειες λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων (Π.Ε. Αρκαδίας: 10719/12-12-2014, 10910/17-12-2014, 10721/26-3-2015, 10911/15-12-2014, 10720/15-12-2014, 10909/15-12-2014, Π.Ε. Λακωνίας: 6545/11-7-2014, 9788/16-10-2015,134211.18969/24-08-2016, Π.Ε. Μεσσηνίας: 6707.9994/29-5-2014, 6706.9992/29-5-2014, 6705.8526.9995.15294/25-8-2014, 38551/18-12-2015, 56186-58094/25-10-2016, Π.Ε. Αργολίδας: 5405/09-7-2015).
Ορίζει ως παραλήπτη για την παραλαβή εγγράφων τον Γεώργιο Δεληγιάννη στην αναφερόμενη διεύθυνση και e-mail: info@deligiannis.com.gr
Με την παρούσα δημοσιοποίηση θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει την δυνατότητα υποβολής ένστασης ενώπιον της αναφερόμενης Αρχής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.