«Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια δύο καινούργιων, ενός επιβατηγού και ενός φορτηγού (αγροτικού) αυτοκινήτου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2016 / ΩΡΑ: 11:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ