Ιχθυοτροφεία ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕ. Θέση Στείρι – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2016 / ΩΡΑ: 10:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 30 – 11 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκ. Δ/κσης Π. Δ.Ε. & Ι., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 193681/26-10-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος ανανέωσης-τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου: φάκελος τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 86998/2233/13-10-2014 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ανανέωση –τροποποίηση Απόφασης ‘Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση δέκα (10) στρεμμάτων, της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Στείρι» του Σαρωνικού κόλπου, του Δήμου Κορινθίων, της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 86998/2233/13-10-2014
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε.»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκ. Δ/κσης Π. Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: κ. Κολλάς Σταύρος (τηλ. 2710 221020)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κορινθίας (27413 63127)
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ.
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης