Μεγάλος Βάλτος – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/12/2016 / ΩΡΑ: 09:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη, 6 – 12 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δυτικής Ελλάδας της Αποκ. Δ/κσης Π. Δ.Ε. & Ι., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 176475/17-10-2016 Σχετ. 133317 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Διαχείριση των υδάτων της περιοχής Μεγάλου Βάλτου», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 2ης Ομάδας με α/α 5 και 7, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στην Δ.Ε. Σικυωνίων, Δήμου Σικυωνίων, της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: Δήμος Σικυωνίων
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 6 – 12 – 2016 έως 25 – 01 – 2017
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 6 – 12 – 2016 έως 11 – 01 – 2017
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δυτικής Ελλάδας της Αποκ. Δ/κσης Π. Δ.Ε. & Ι.
κ. Α. Μουντζογιάννη, τηλ: 2610-461369 (εσωτ.135)

• Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κορινθίας

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr
Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης