Ξενοδοχείο 4* Frango ΑΕ – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2016 / ΩΡΑ: 10:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη: 30 – 11 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 116089/2805/14/08-11-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/τους.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου κλασσικού τύπου τεσσάρων (4) * δυναμικότητος 100 κλινών με την επωνυμία «FRANGO Α.Ε.», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 6ης Ομάδας με α/α 02, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στην θέση «Λεύκη» εκτός των ορίων του οικισμού «Ελαφονήσου» του Δήμου Ελαφονήσου, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «FRANGO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 30 – 11 – 2016 έως 19 – 01 – 2017
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 30 – 11 – 2016 έως 04 – 01 – 2017
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΛΛΑΣ (2710 221020 & 2710 238584)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr
Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης