Προκήρυξη αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

Χορήγηση δέκα (10) αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α΄/15-05-2014), όπως ισχύουν σήμερα.
4. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 53 του Ν.4403/2016(ΦΕΚ 125/Α΄).
5. Την με αρ. Φ34/4111/16 -12-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την οποία καθορίστηκαν δέκα (10) άδειες άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου έτους 2017 για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις προτάσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη χορήγηση δέκα (10) συνολικά αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Για να δείτε περισσότερα πατήστε εδώ