Προκήρυξη για χορήγηση θέσεων πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου