Επεξεργασία & διάθεση λυμάτων Δ.Κ. Νεάπολης της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/01/2017 / ΩΡΑ: 08:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 31 – 01 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3636/10-01-2017 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου έργου: «Επεξεργασία & διάθεση λυμάτων» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 4ης Ομάδας με α/α 19, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στην Δ.Κ. Νεάπολης της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
Από 31 – 01 -2017 έως 21 – 03 -2017
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 31 – 01 -2017 έως 07 – 03 -2017
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: Αναστάσιος Κουμούτσος (τηλ. 2710239112)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr
Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης