ΕΠΙΔΡΑΥΡΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Α.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/01/2017 / ΩΡΑ: 08:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 05 – 01 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 228690/2-12-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση ΑΕΠΟ πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσινών ψαριών και χερσαίων συνοδών υποδομών, λόγω προσθήκης προβλήτας της εταιρείας «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Α.Ε.» που ανήκει στην Κατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση δυτικά του ακρωτηρίου Τραχήλι, στον Δήμο Επιδαύρου, της Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 30768/944/20-4-2015.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Α.Ε.»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: κ. Σταύρος Κολλάς (τηλ.2710 221020)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (τηλ. 2752360372)
• Εφημερίδες Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΑΡΓΟΛΙΔΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης