Ιχθυοτροφεία ΓΛΑΡΟΝΗΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/01/2017 / ΩΡΑ: 13:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 10 – 01 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 229776/30-12-2016 (σχετ. 163849/2106) έγγραφό της, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Ανανέωση των Π.Ο. υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας λόγω (Α) παράλληλης μετατόπισης, (Β) επέκτασης της θαλάσσιας έκτασης κατά 30 στρέμματα, (Γ) αύξησης της ετήσιας δυναμικότητας, (Δ) εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και (Ε) αλλαγή επωνυμίας του φορέα από Ε.Π.Ε. σε Μ.Ε.Π.Ε.» ιδιοκτησίας ΙΧΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ Μ.Ε.Π.Ε.», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας με α/α 2, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Γλαρονήσι» Κορινθιακού Κόλπου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ Μ.Ε.Π.Ε.»
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 10 – 01 – 2017 έως 28 – 02 – 2017
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 10 – 01 – 2017 έως 13 – 02 – 2017
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ.κ. Γ. Ξυράφας , Δ. Μαρίνος (2610 461369 εσωτ. 128, 132)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr
Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης