Ο.Τ.Κ.Ζ. Λάγιος Κων. Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2017 / ΩΡΑ: 12:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη: 26 – 01 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκ. Δ/κσης Π. Δ.Ε. & Ι., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 240430/13-12-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
«φάκελος τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 1331/11-4-2007 (ΑΕΠΟ) του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο: «Μονάδα Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Διαλυτήριο Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) – Επεξεργασία Παλαιών Μετάλλων- Επεξεργασία Καλωδίων και Επεξεργασία Απενεργοποιημένων Καταλυτικών Μετατροπέων (Α.Κ.Μ.)» της εταιρείας: «ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας με α/α 225, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση Κοκκινάδες της Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων της Π.Ε. Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με την 1399/14-7-2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ.Π.Π. και την υπ΄ αριθμ. 26005/685/2-4-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ.Ε. & Ι.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 1331/11-04-2007
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκ. Δ/κσης Π. Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: κ. Σταύρος Κολλάς (τηλ. 2710 221020)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κορινθίας (27413 63127)
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ.
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης