Αναβάθμιση Υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV Υποσταθμού (Υ/Σ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι – ΣΠΑΡΤΗ Ι, ΙΙ – ΜΟΛΑΩΝ και Αναδιατάξεις της Γ.Μ. 150 KV ΡΟΥΦ – ΛΑΔΩΝΑ πέριξ του Υ/Σ Μεγαλόπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/03/2017 / ΩΡΑ: 08:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 15 -03 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) τμήμα Β΄, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8938/20-2-2017 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση, φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
• Είδος Φακέλου:
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV Υποσταθμού (Υ/Σ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι – ΣΠΑΡΤΗ Ι, ΙΙ – ΜΟΛΑΩΝ και Αναδιατάξεις της Γ.Μ. 150 KV ΡΟΥΦ – ΛΑΔΩΝΑ πέριξ του Υ/Σ Μεγαλόπολης», που ανήκει στην Κατηγορία Α1 της 11ης Ομάδας με α/α 10, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’), και βρίσκεται στο Δήμο Μεγαλόπολης, Π.Ε. Αρκαδίας και στους Δήμους Σπάρτης, Ευρώτα και Μονεμβασιάς, Π.Ε. Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. – Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»

• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 15 – 03 – 2017 έως 19 – 05 – 2017
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 15 – 03 – 2017 έως 05 – 05 – 2017
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) Τμήμα Β΄.
Πληροφορίες: Κ. Γιαβής (τηλ.210 6417802)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Εφημερίδες Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ» & «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ»
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ