Τροποποίηση-εκσυγχρονισμός κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος» της εταιρείας DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία «ΛΕΒΙΔΙ – 3006091»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2017 / ΩΡΑ: 13:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη, 21 – 3 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π., Δ.Ε & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18051/3-3-2017 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου έργου: «Τροποποίηση-εκσυγχρονισμός κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος» της εταιρείας DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία «ΛΕΒΙΔΙ – 3006091» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 12ης Ομάδας με α/α 03, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Κορυφή Ελληνίτσα» Τ.Κ. Λεβιδίου, Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 21 – 3 – 2017 έως 11 – 5 – 2017
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 21 – 3 – 2017 έως 26 – 4 – 2017
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π., Δ.Ε. & Ι, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.
Πληροφορίες: 2710 237778 κ. Φωτόπουλος Ευάγγελος
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Αρκαδίας

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης