Διακήρυξη για το Ε.Π. ΤΕΒΑ στην Αργολίδα

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει Διεθνή, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «προμήθεια ειδών βρεφικών τροφών, ελαιολάδου, ειδών κρεοπωλείου, ειδών παντοπωλείου, οπωροκηπευτικών και βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) στην Αργολίδα». Ο διαγωνισμός αποτελείται από τριάντα ένα (31) Τμήματα, για κάθε ένα από τα οποία μπορεί να δοθεί ξεχωριστή προσφορά. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή και περισσότερα Τμήματα (είδη) καθώς και για όλα τα Τμήματα (είδη). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται συνολικά, στο ποσό των 612.401,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δείτε την Διακήρυξη…

Δείτε την περίληψη…

Δείτε το Ευρωπακό Ενιαίο Έντυπο Προμηθειών