Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2017 / ΩΡΑ: 12:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμόν Φ32.21/1069/30.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΟΣ7Λ1-47Υ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους για τέσσερα (4) έτη στην «Κωνσταντίνος Κατρίτσης & ΥΙΟΣ ΕΠΕ» με τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού αδειών (ΦΕΚ 1306Β/2005):

Δ/νση Δραστηριότητας;Βασ. Γεώργιου Β’ 20, Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας, ΤΚ 24400

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από της κοινοποιήσεώς της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010)
Γιαννόπουλος Θεόδωρος
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
Τμήμα Χορήγησης αδειών ανάπτυξης, ενέργειας & φυσικών πόρων
Διοικητήριο 24131, Καλαμάτα
Τηλέφωνο: 2721361536
Φαξ: 2721093323