ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/05/2017 / ΩΡΑ: 11:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με την πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κατάρτιση καταλόγων
ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017
(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους υπέβαλλαν την αίτησή τους στο E-mail που αναγραφόταν
στην πρόσκληση και δεν έχουν ακόμη επικοινωνήσει με την υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Έδρασ, τηλ.
2710238562) για ενημέρωση, παρακαλούνται να αποστείλουν ξανά την αίτηση και τα
συνοδευτικά στοιχεία στο fax της υπηρεσίας: 2710243185. Επιπλέον, λόγω της λήξης της
προθεσμίας της πρόσκλησης, καλούνται να αποστείλουν και αποδεικτική σελίδα
εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης.