ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας για το οικ. έτος 2017 καλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και μέχρι τις 14:00 μμ, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ