ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Αντιμετώπιση βλαβών από διάβρωση ακτών στην περιοχή Ίντεν στην Κόρινθο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/06/2017 / ΩΡΑ: 13:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη, 20 – 06 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 125694/09-6-2017 έγγραφό της, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αντιμετώπιση βλαβών από διάβρωση ακτών στην περιοχή Ίντεν στην Κόρινθο», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 3ης Ομάδας με α/α 8, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη ΔΚ Κορίνθου της ΔΕ Κορίνθου, Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κορινθίας»
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 20 – 6 – 2017 έως 7 – 8 – 2017
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 20 – 6 – 2017 έως 24 – 7 – 2017
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Π. Βρουστούρης (τηλ. 2710 237778, fax 2710 239112)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (τηλ. 2710 238560)
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κορινθίας (τηλ. 27413 63127)

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.ppel.gov.gr
Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης