ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2017 / ΩΡΑ: 08:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 13 – 06 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 103312/11-05-2017 έγγραφό του, για απλή δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
«φάκελος Τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 2135/55/28-01-2016 Απόφασης του Γεν. Δ/ντή Χωρ/κής & Περ/κής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με την οποία τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της δραστηριότητας: «Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ)» & επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ), της εταιρείας: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε. (ANTIPOLLUTION SYSTEM SA) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με δ.τ. «ANSY Α.Ε.», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 4ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στο Ο.Τ. 9 της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 2135/55/28-01-2016
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ. «ANSY Α.Ε.»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ (τηλ.2710 239112 – 2710 237778)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης