ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2017 / ΩΡΑ: 08:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 13 – 06 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, ΟΔΕ – Πελοποννήσου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 197293/15-5-2017 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Τροποποίηση ΑΕΠΟ λόγω απλής μετατόπισης για μονάδα εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ειδών ετήσιας δυναμικότητας 520 Τόνων, της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.», σε δυο πάρκα εκτροφής των 18 και 30 στρεμμάτων αντίστοιχα, που ανήκει στην Κατηγορία Α1 της 8ης Ομάδας με α/α 02, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Ασπροχώρι» του Δήμου Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 84933/2226/8-10-2015
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, ΟΔΕ – Πελοποννήσου
Πληροφορίες: κ. Δ. Μαρίνος (τηλ.22610 461369 εσωτ.132)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (τηλ. 2752360372)
• Εφημερίδες Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΑΡΓΟΛΙΔΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης