Περιβαλλοντικοί όροι της δραστηριότητας: «Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ)» & επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ), της εταιρείας: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε. (ANTIPOLLUTION SYSTEM SA) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2017 / ΩΡΑ: 12:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Συστήματα Αντιρύπανσης ANSY Α.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ