ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/06/2017 / ΩΡΑ: 15:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την προμήθεια SERVER,Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ LAPTOP προυπολογισμού 11.000,00 ευρώ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΗΥADA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΙ Β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ