ανάθεση του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ» με προϋπολογισμό 210.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/07/2017 / ΩΡΑ: 08:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΡΙΠΟΛΗ 12-07-2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 181609/41770

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελoποννήσου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ» με προϋπολογισμό 210.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
2. Τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στην παρ. 2.1 και στο άρθρο 5 της Διακήρυξης, διατίθενται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελ/σου, καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 03-08–2017, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Επιπλέον, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα σχέδια της μελέτης μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διαδρομή: ftp://84.205.237.207/dte/. Πληροφορίες: Μιχαήλ Σμυρνιώτης, Βασιλική Ζαβάλκου (τηλ. 2710 238562).
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Πελοποννήσου, οδός Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, στην Τρίπολη, στις 08-08-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξεως επίδοσης των προσφορών), από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
4. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 της αναλυτικής Διακήρυξης Δημοπρασίας είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
5. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
6. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επιμέρους ποσοστών και θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.α) του Ν. 4412/2016.
7. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 210.000,00 € και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: 124.444,20 €, Γ.Ε. & Ο.Ε.: 22.399,96 €, Απρόβλεπτα: 22.026,62 €, Αναθεώρηση: 484,06 €, ΦΠΑ: 40.645,16 €.
8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένα σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, γ) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, δ) ενώσεις Οικονομικών Φορέων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. στην κατηγορία των Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (3.387,10 ευρώ) με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑ ΕΠ026, Κωδικός Έργου 2013ΕΠ02600002 (12ο υποέργο).
11. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε έξι 6 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της.
12. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
13. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ