Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΡΙΟΥ-ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΡΙΟΥ-ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Καταληκτική ημερομηνία: 17/8/2017 και ώρα 10.00 πμ
Προϋπολογισμός: 200.000 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.)
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.)