Αναβολή Διαγωνισμών με ανοιχτή διαδικασία των έργων «ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ: 8η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΗ ΚΑΤΣΙΜΙΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ OΔΟΥ: 9Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ-ΡΑΧΕΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/08/2017 / ΩΡΑ: 14:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ανακοινώνουμε την αναβολή του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, των παρακάτω έργων, λόγω αλλαγής ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σχετικά με τη χρήση διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)., σύμφωνα με τον Ν. 4482/17 άρθρο 37 με τον οποίο τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/16 και την αριθμ. 83-1-/4098/02-08-2017 ΚΥΑ.

Α) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ: 8η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΗ ΚΑΤΣΙΜΙΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 29-8-2017

Β) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ OΔΟΥ: 9Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ-ΡΑΧΕΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ », με προϋπολογισμό 245.000,00 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 31-8-2017

Σε περίπτωση που επιτραπεί η διενέργεια των δημοπρασιών χωρίς την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, τότε με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα ορισθεί νέα ημερομηνία και θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε./Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. με Α’ βαθ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση