ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/08/2017 / ΩΡΑ: 09:26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη, 23 – 08 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 152942/7-7-2017 έγγραφό της, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας: «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος & μάντρα οικοδομικών υλικών» της εταιρείας, «Αφοί Σταύρου Κανελλάκη Ο.Ε.», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας με α/α 87, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Σωτήρα» της Τ.Κ. Χρυσαφών Δ.Ε., Θεραπνών, Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Ο.Ε.»
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 24 – 08 – 2017 έως 11 – 10 – 2017
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 24 – 08 – 2017 έως 27 – 09 – 2017
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.
Πληροφορίες : κ. Αναστάσιος Κουμούτσος (τηλ. 2710 237778)
• Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

1) Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λακωνίας
2) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.ppel.gov.gr
Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης