ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/08/2017 / ΩΡΑ: 09:26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 23 – 08 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 160282/14-7-2017 έγγραφό της, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση, φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείου εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας «Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε δημόσια δασική έκταση 40,92901 στρεμμάτων, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 5ης Ομάδας με α/α 03, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «ΠΛΑΤΥ ΧΕΡΩΜΑ ή ΜΩΤΣΑΡΑ», Δ.Ε. Ασκληπιείου (Λυγουριού) Δ.Ε. Ασκληπιείου, Δήμου Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 24 – 08 – 2017 έως 11 – 10 – 2017
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 24 – 08 – 2017 έως 27 – 09 – 2017
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.
Πληροφορίες : κ. Παναγόπουλος Γεώργιος (2710 237778)
• Αρμόδιες Υπηρεσίας της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

1) Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας
2) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης