ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/08/2017 / ΩΡΑ: 12:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου
Ταχ. κώδικας: Τρίπολη 221 31
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2713-611617 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίπολη 11-8-2017
Αρ. Πρωτ.: 210417/464

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας υπαιθρίων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
3. Την υπ΄αριθμ. 80951/27377/31-10-2014 (ΦΕΚ 3101Β’) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ¨Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου¨.
4. Τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169Α΄) «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών», όπως ισχύει σήμερα.
6. Την Αριθμ. οικ.81590/1446/Φ.4.2./2015 (ΦΕΚ 3002Β΄) Υ.Α. «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».
7. Τη διοργάνωση Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας της Δ.Ε. Τεγέας του Δ. Τρίπολης, επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου στον ομώνυμο ιερό ναό στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας, κάθε χρόνο το διάστημα από 14 έως και 21 Αυγούστου.

8. Το γεγονός ότι πέριξ του χώρου της, δεν λειτουργεί δημόσιος ή ιδιωτικός, υπαίθριος ή στεγασμένος σταθμός αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Εμποροπανήγυρης.
9. Το γεγονός ότι, κατά το παρελθόν, παρατηρήθηκε επικίνδυνη και παράνομη στάθμευση πλήθους οχημάτων επί των δημοσίων οδών και ιδιωτικών χώρων στην περιοχή της Εμποροπανήγυρης, που παρεμπόδιζε σοβαρά την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Σκοπός
Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται το πλαίσιο λειτουργίας προσωρινών υπαιθρίων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας.
Άρθρο 2
Χώρος και χρονικό διάστημα λειτουργίας
Οι προσωρινοί ιδιωτικοί υπαίθριοι χώροι στάθμευσης προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας, δύνανται να λειτουργήσουν σε ιδιόκτητες εκτάσεις με είσοδο-έξοδο επί δημοσίων οδών και σε απόσταση το μέγιστο 300 μ. πέριξ του χώρου της Εμποροπανήγυρης (όπως αυτός απεικονίζεται στο από 30-7-2015 θεωρημένο από το Δήμο Τρίπολης Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. Παναγιώτη Γιαννιού), το μέγιστο οκτώ (8) ημέρες και συγκεκριμένα από την 14η Αυγούστου 2017 έως και την 21η Αυγούστου 2017.

Άρθρο 3 Ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας των προσωρινών υπαιθρίων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης.
α) Ελάχιστη διατιθέμενη επιφάνεια για θέσεις στάθμευσης 300 μ2.
β) Ελάχιστο πλάτος εισόδου του Υπαιθρίου χώρου στάθμευσης 4,00 μ., μετρούμενο επί της προσόψεως στην δημόσια οδό.
γ) Ελάχιστο πλάτος εξόδου του υπαιθρίου χώρου στάθμευσης 4,00 μ., μετρούμενο επί της προσόψεως στην δημόσια οδό.
δ) Ελάχιστο πλάτος σε περίπτωση κοινής εισόδου – εξόδου του υπαιθρίου χώρου στάθμευσης 8,00 μ., μετρούμενο επί της προσόψεως στην δημόσια οδό.
ε) Ο διατιθέμενος χώρος στάθμευσης σε όλη του την έκταση να είναι επίπεδος και διαστρωμένος με χαλίκι. Να γίνεται τακτική διαβροχή για την αποφυγή αιωρούμενης σκόνης κατά την λειτουργία.
στ) Οι θέσεις στάθμευσης πρέπει να επισημαίνονται με λευκό περίγραμμα δια ασβεστοχρώματος επί του εδάφους, να έχουν ελάχιστες διαστάσεις 2,50μ. x 5,00μ. και να έχουν άμεση πρόσβαση από διαδρόμους πλάτους τουλάχιστον 5,00 μ.
ζ) Να υπάρχει περιτοίχιση ή περίφραξη καθώς και γραφείο κινήσεως (προσωρινή κατασκευή-λυόμενο μικρής επιφάνειας) από άκαυστο υλικό.
η) Να διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, σύμφωνη με τα ισχύοντα Πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζεται κατά την διάρκεια των εσπερινών και νυκτερινών ωρών η ευχερής διακίνηση των σταθμευόντων αυτοκινήτων.
θ) Να έχει στην είσοδό του φωτεινή πινακίδα με την αναγραφή «PARKING», καθώς και πινακίδα με τον αριθμό και τη διάταξη των θέσεων στάθμευσης και την ωριαία ή ημερήσια αποζημίωση.
ι) Να έχει το απαραίτητο προσωπικό (τουλάχιστον τρία άτομα) για την εξυπηρέτηση των σταθμευόντων οχημάτων.
ια) Η λειτουργία του (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις) να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε διαταγή του Τμήματος Τροχαίας Τρίπολης.
ιβ) Απαγορεύεται η αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών.
ιγ) Τα τυχόν απορρίμματα να συλλέγονται και να οδηγούνται στους κατάλληλους κάδους.
ιδ) Κατά την περίοδο μη λειτουργίας του χώρου στάθμευσης και συγκεκριμένα (εκτός του διαστήματος από την 14η Αυγούστου 2017 έως και την 21η Αυγούστου 2017), να είναι απόλυτα σφραγισμένες οι θύρες εισόδου και εξόδου, να έχουν αφαιρεθεί όλες οι ενδεικτικές πινακίδες «PARKING» και να μην λειτουργεί ο ηλεκτροφωτισμός.

Άρθρο 4
Διαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας προσωρινών υπαιθρίων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης.
1. Οι άδειες λειτουργίας των προσωρινών υπαιθρίων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας, χορηγούνται από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και απαιτείται η υποβολή υπό των ενδιαφερομένων των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Αίτησης με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος.
β) Τοπογραφικού σχεδιαγράμματος της περιοχής συντεταγμένου και υπογεγραμμένου από κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό σε τρία αντίτυπα κλίμακας 1:200 ή 1:500, όπου σημειώνεται η θέση και η έκταση του χώρου στάθμευσης και η απόσταση (το μέγιστο 300 μ.) πέριξ του χώρου της Εμποροπανήγυρης.
γ) Σχεδιαγράμματος συντεταγμένου και υπογεγραμμένου από κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό σε τρία αντίτυπα, της κυκλοφοριακής διατάξεως των χώρων σταθμεύσεως μετά των διαδρόμων προσπελάσεως σε κλίμακα 1:50 ή 1:100.
δ) Υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999 του κατά νόμο υπευθύνου μηχανικού που συνέταξε τα παραπάνω σχεδιαγράμματα, ότι για τον συγκεκριμένο υπαίθριο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται στα προηγούμενα άρθρα του κανονισμού αυτού.
ε) Υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999 του αιτούντος, ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα για τη χρήση του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει ο προσωρινός υπαίθριος ιδιωτικός χώρος στάθμευσης και ότι θα προβεί πριν την έναρξη λειτουργίας του σε όλες τις προβλεπόμενες φορολογικές διαδικασίες προς την οικεία Οικονομική Εφορία.
στ) Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.
ζ) Βεβαίωσης σύνδεσης με πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου για την εγκατάσταση.
2. Η κατά το παρόν άρθρο χορηγουμένη άδεια λειτουργίας του προσωρινού υπαίθριου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης είναι ισχύος οκτώ (8) ημερών, ήτοι εντός του διαστήματος από την 14η Αυγούστου 2017 έως και την 21η Αυγούστου 2017.
3. Επιθεωρήσεις σταθμού δύναται να γίνονται οποτεδήποτε κρίνει αυτό σκόπιμο η αρμόδια υπηρεσία προς διαπίστωση της καλής και συμφώνως προς τα ανωτέρω καθοριζόμενα λειτουργίας του σταθμού.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας
α. Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης
β. Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης
Αλ. Σούτσου & Σαχτούρη
Τρίπολη 221 32
γ. Αστυνομικό Τμήμα Σταδίου
Στάδιο 220 12
2. Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης
Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου
Τρίπολη 221 31
3. Δήμος Τρίπολης
Λαγοπάτη & Αταλάντης
Τρίπολη 221 32
4. Περιφέρεια Πελοποννήσου
α) Γραφείο Περιφερειάρχη
β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας
γ) Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας