ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/09/2017 / ΩΡΑ: 12:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλουν έγγραφες, σφραγισμένες, οικονομικές προσφορές για την προμήθεια και την εγκατάσταση συστήματος καταγραφής παρουσιών προσωπικού για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.277,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:
Το προΰπολογιζόμενο κόστος των υλικών του συστήματος ανέρχεται στο ποσό των 6.417,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το πρϋπολογιζόμενο κόστος των εργασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης ανέρχεται στο ποσό των 1.860,00 €συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά) έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 4ος όροφος, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα ΤΚ 24131 μέχρι την 2/10/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ
Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δε θα γίνονται δεκτές.
Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το έντυπο με τις τεχνικές προδιαγραφές και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ.