Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/ 09 /2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2017 / ΩΡΑ: 16:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ