Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2017 / ΩΡΑ: 11:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμόν Φ32.22/2211/10.10.2017 (ΑΔΑ: 637Β7Λ1-ΟΩ2) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους για τέσσερα (4) έτη στον Μπαλίκο Γεώργιο, με τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού αδειών (ΦΕΚ 1306Β/2005):
Δ/νση Δραστηριότητας; θέση «Βάλτος», Τ.Κ. Σπερχογείας του Δ. Καλαμάτας
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από της κοινοποιήσεώς της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010)