Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας

Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας.

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)