ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4177/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2017 / ΩΡΑ: 09:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με την υπ’ αρίθμ. 2253/16-10-2017 απόφαση του Αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη στην ατομική επιχείρηση «ΡΟϊΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» με ΑΦΜ 053618053, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης πρόστιμο πεντακοσίων Ευρώ (500 €), στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄) σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 8 β) του άρθρου 26 της Υ.Α. 91354/24-8-2017 (Φ.Ε.Κ. 2983 Β΄), διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε την 02-10-2017 στο Πρατήριο Άρτου της ανωτέρω που βρίσκεται στην οδό Γεωργίου Α΄ 29 στην Τρίπολη του Δήμου Τρίπολης, διαπιστώθηκε η παράβαση της ελλιπούς αναγραφής των ενδείξεων σε ένα (1) είδος άρτου, της παρ.4 του άρθρου 26 της αναφερόμενης Υ.Α..