ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4177/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2017 / ΩΡΑ: 08:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με την υπ’αρίθμ.2160/6-10-2017 απόφαση του αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Αρκαδίας, επεβλήθη στην εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 997443172 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄) σε συνδυασμό με αυτές της παρ.8 του άρθρου 26 της Υ.Α. 91354/24-8-2017 (Φ.Ε.Κ. 2983 Β΄), διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε την 25-9-2017 στο κατάστημά της που βρίσκεται στην οδό Αγ. Τρύφωνα 5 στην Τρίπολη του Δήμου Τρίπολης, διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις της μη αναγραφής ενδείξεων και της ελλιπούς αναγραφής ενδείξεων της παρ.4 του άρθρου 26 της υπό στοιχείο (5) Υ.Α, σε δύο (2) προϊόντα αρτοποιίας.