Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 4E/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Α.Σ.Ε.Π. στο (ΦΕΚ 32/12-10-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την επιλογή εννέα (9) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/2016) και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/10/2017 / ΩΡΑ: 14:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

 

Αθήνα,  17   /10/ 2017

Αριθμ. Πρωτ   19231//01/2017

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/νση

Τ.Θ.: 143 07

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

E-mail

: Πουλίου 6

Τ.Κ.: 115 10 – Αθήνα

: Δ. Λαϊνά

: 213.13.19.373

: 213.13.19.368

: d.laina@asep.gr

1. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

της Χώρας

2. Τις Διευθύνσεις Διοίκησης

της έδρας των Περιφερειών

της Χώρας

3. Τους κ.κ. Διευθυντές Διοικητικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

(ως η συνημμένη κατάσταση)

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 4E/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Α.Σ.Ε.Π. στο (ΦΕΚ 32/12-10-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την επιλογή εννέα (9) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/2016) και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει, το οποίο σας αποστέλλομε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Επίσης σας αποστέλλομε και Aνακοίνωση σχετικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Παρακαλούμε:

Α) Να παραγγείλετε την ανάρτηση της πρόσκλησης και της ανακοίνωσης στις κατά τόπους υπηρεσίες, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας.

Β) Να μας επιβεβαιώσετε τη λήψη των ανωτέρω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πληροφορίες για το Κοινό από το αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Α.Σ.Ε.Π., Πουλίου 6, Αθήνα, τηλ. 213 13 19 100.

 

Με εντολή Προέδρου

Η Γενική Διευθύντρια

Επιλογής Προσωπικού

 

 

 

Καλλιόπη Στάγκα