Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ »

Καταληκτική ημερομηνία: 16/11/2017 και ώρα 10.00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

EΣΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΘΝΙΚΟ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)