Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ »

Καταληκτική ημερομηνία: 14/11/2017 και ώρα 10.00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

EΣΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)