ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/11/2017 / ΩΡΑ: 11:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 263640/31-10-2017 έγγραφό της, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου έργου: «Κεντρική Αγορά Καλαμάτας», λόγω τροποποίησης – επέκτασης: «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενων και τακτοποιημένων με το Ν.4178/12 χώρων, ισόγειες προσθήκες κατ΄ επέκταση στο υπάρχον κτίριο της αγοράς Καλαμάτας με ΟΑ 332/82», της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας Α.Ε. Ο.Τ.Α, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 6ης Ομάδας με α/α 23, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση: «Αη Γιάννης», εντός σχεδίου πόλης Καλαμάτας, Δ.Κ. Καλαμάτας, Δ.Ε. Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 14 – 11 – 2017 έως 04 – 01 – 2018
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 14 – 11 – 2017 έως 18 – 12 – 2017
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.
Πληροφορίες : κ. Αναστάσιος Κουμούτσος (τηλ. 2710 237778)
• Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

1) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας
2) Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.ppel.gov.gr